top of page

ศ. 15 พ.ค.

|

Zoom

แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานตอนต้น”

Tickets Are Not on Sale
See other events
แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19
แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19

เวลาและสถานที่

15 พ.ค. 2563 09:00

Zoom

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page