top of page

จ. 08 มิ.ย.

|

Zoom

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยุคโควิด 19

การประชุมนานาชาติ: “ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจของโควิด 19 ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้”

Tickets Are Not on Sale
See other events
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยุคโควิด 19
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยุคโควิด 19

เวลาและสถานที่

08 มิ.ย. 2563 14:30 – 16:30 GMT+7

Zoom

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page