top of page

พฤ. 24 ก.ย.

|

Department Of Employment

Design Thinking Workshop for Labour Market

Design Thinking Workshop for Labour Market A Collaboration of CU-ColLaR, TCDC and Department of Employment Ministry of Labour

Registration is Closed
See other events
Design Thinking Workshop for Labour Market
Design Thinking Workshop for Labour Market

Time & Location

24 ก.ย. 2563 19:00

Department Of Employment, Mit Maitri Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand

About the Event

จุฬาฯร่วมกรมจัดฯตอบโจทย์แรงงานใช้ Design Thinking

ต่อเนื่องจากโครงการอบรมการใช้ Design Thinking ผู้วิจัยกรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน) จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ริเริ่มและทำในโครงการเพื่อรับข้อเสนอแนะ และอภิปราย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระหว่างกระทรวงแรงงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงาน ณ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และวิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงาน มีร่วมหารือและอภิปรายเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านแรงงาน

ความร่วมมือนี้เป็นการพัฒนาวัตกรรมทางสังคมและแนวนโยบายด้านแรงงานโดยนำแนวคิด Design Thinking มาปรับใช้ในการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจปัญหาของแรงงาน (Empathise) กำหนดความต้องการที่แท้จริงของแรงงานได้ (Define) อันจะนำมาสู่วิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Ideate) โดยมีการสร้างต้นแบบ (Prototype) และ ทดสอบต้นแบบนั้น (Test) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและชี้ให้เห็นว่าการพัฒนานโยบายต้องใช้แนวคิดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของตลาดแรงงานและสังคม

24 ก.ย. 2563

ห้องประชุมเทียน อัชกุล

ชั้น 10 กรมจัดหางาน

Share This Event

bottom of page