top of page

พฤ. 24 ก.ย.

|

Department Of Employment

Design Thinking Workshop for Labour Market

Design Thinking Workshop for Labour Market A Collaboration of CU-ColLaR, TCDC and Department of Employment Ministry of Labour

Registration is Closed
See other events
Design Thinking Workshop for Labour Market
Design Thinking Workshop for Labour Market

เวลาและสถานที่

24 ก.ย. 2563 19:00

Department Of Employment, Mit Maitri Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand

เกี่ยวกับอีเวนท์

จุฬาฯร่วมกรมจัดฯตอบโจทย์แรงงานใช้ Design Thinking

ต่อเนื่องจากโครงการอบรมการใช้ Design Thinking ผู้วิจัยกรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน) จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ริเริ่มและทำในโครงการเพื่อรับข้อเสนอแนะ และอภิปราย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระหว่างกระทรวงแรงงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงาน ณ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และวิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงาน มีร่วมหารือและอภิปรายเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านแรงงาน

ความร่วมมือนี้เป็นการพัฒนาวัตกรรมทางสังคมและแนวนโยบายด้านแรงงานโดยนำแนวคิด Design Thinking มาปรับใช้ในการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจปัญหาของแรงงาน (Empathise) กำหนดความต้องการที่แท้จริงของแรงงานได้ (Define) อันจะนำมาสู่วิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Ideate) โดยมีการสร้างต้นแบบ (Prototype) และ ทดสอบต้นแบบนั้น (Test) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและชี้ให้เห็นว่าการพัฒนานโยบายต้องใช้แนวคิดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของตลาดแรงงานและสังคม

24 ก.ย. 2563

ห้องประชุมเทียน อัชกุล

ชั้น 10 กรมจัดหางาน

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page