top of page

ความร่วมมือ

118383034_312443246672328_11099320194726
118209650_3083087375123225_8731221086873

CU-COLLAR

(ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Collaborating Centre for labour research, Chulalongkorn University: CU-ColLaR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  เกิดจากความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการในการพัฒนาการวิจัยและศักยภาพด้านแรงงานของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก 

วิสัยทัศน์

สู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้าด้านการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทยและสังคมโลก

พันธกิจ

  • เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านแรงงานในระดับแนวหน้า (cutting-edge labor research)

  • เพื่อให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามนโยบายที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและอื่นๆ

  • เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลและแหล่งข้อมูล

  • เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและจุฬาฯ และการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางสังคมกับภาคประชาสังคม

bottom of page