Rights at Works

ผลกระทบของ Computerization และสังคมสูงวัยต่อตลาดแรงงานไทย

ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

โครงการวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของ Computerization และสังคมสูงวัยต่อตลาดแรงงานไทยในอนาคต อันจะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้เหมาะสม

แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในไต้หวัน: แนวโน้มตลาดแรงงาน สภาพการทำงาน การคุ้มครองแรงงาน สุขอนามัย หนี้สิน และการนำทักษะฝีมือมาใช้ในประเทศไทย

สมาน เหล่าดำรงชัย

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา

โครงการวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ข้อท้าทายของแรงงานไทยที่กำลังทำงานอยู่ในไต้หวัน ในด้านของการได้งาน สภาพการทำงาน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ในต่างแดน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะการทำงาน การแสวงประโยชน์จากนายจ้าง รวมถึงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของไต้หวัน นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องสุขอนามัย และหนี้สินของแรงงานไทยขณะทำงานด้วยเช่นกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทยในไต้หวัน และการพัฒนาทักษะ

ติดต่อเรา

labour.research@chula.ac.th

ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

10330

ชั่วโมงที่เปิดทำการ 09.00 – 16.00 

  • Facebook
  • YouTube