top of page

Covid-19

โครงการ CU-Collar for the Public during the COVID-19 Crisis

ดร.ชฎาธาร โอษธีศ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศในการทำงานของหน่วยงาน

ในช่วงที่ต้องใช้แนวปฏิบัติ Physical Distancing

bottom of page